SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

 

Sứ mệnh: Xây dựng một cuộc sống thông minh, gần gũi mới môi trường và đảm bảo chất lượng cho các gia đình Việt và Trẻ em Việt.

 

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp đi đầu trong việc khởi tạo những sản phẩm công nghệ thông minh và đem đến những thay đổi chất lượng cho Gia đình Việt và Trẻ em Việt

 

Slogan:               CHĂM SÓC TƯƠNG LAI GIA ĐÌNH BẠN